Ordförande           Bengt Nordén bengtnorden@hotmail.com    
Ledamot/sekreterar   Björn Wassbjer      
Ledamot/Kassör   Crister Olsson      
Ledamot   Louise Widell

 

   

Ledamot

 

Christer Olandersson

 

   
Suppleant   Johan Svensson      
Suppleant   Stefan Josefsson      
Revisor   Rolf Nilsson      
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadgarna fastställda 2007-08-29. Reviderade 2014-02-13

 

Stiftelseurkund

Föreningens syfte är att genom samverkan mellan föreningar, kommunen och före­tagarna ge föreningslivet bästa möjliga förutsättningar. Höörs Föreningsallians ska såsom en ekono­misk förening stödja andelsföreningarna, finna rationella driftformer för och utveck­ling av anläggningar och lokaler som brukas av föreningarna i Höörs kommun samt skapa förut­sättningar för långsiktiga anläggningsinvesteringar, som genererar mervärde för de sam­verkande intressenterna.

Härmed bildas Höörs Föreningsallians ekonomisk förening.  

 

§ 1. Namn och säte.

Föreningens namn är Höörs Föreningsallians ekonomisk förening. Styrelsen har sitt säte i Höör.

 


§ 2. Föreningens ändamål

Föreningens medlemmar, som är konsumenter av föreningens tjänster, deltar i den ekono­miska verksamheten med sina respektive kompetenser för att föreningen därigenom ska kunna erbjuda medlemmarna ett brett serviceutbud.

 

Föreningens ändamål och syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom:

 • Att verka för information och samverkan kring och inom det organiserade förenings­livet.
 • Att agera som remissinstans inom kommunen i frågor gällande föreningslivet.
 • Att verka för stärkandet av föreningarnas resurser och bevaka förhållanden som berör det ideella föreningslivet.
 • Att anordna utbildningar till gagn för medlemsföreningarna.
 • Att stimulera medlemsföreningar till samverkan sinsemellan.
 • Att företräda medlemsföreningarna hos förvaltningar, myndigheter, institutioner och andra organ.
 • Att vara ett religiöst och partipolitiskt obundet samarbetsorgan för ideella föreningar i Höörs kommun.
 • Att synliggöra och öka förståelsen om föreningslivets samhällsnytta samt dess värde och mervärde (social ekonomi).
 • Att vara ett alternativ för anläggningsägare i fråga om drift och vaktmästeri och öka före­ningarnas inflytande över driften.
 • Att på uppdrag av anläggningsägare driva anläggningar på ett kostnadseffektivt vis och generera medel för investeringar till gagn för medlemmarna.
 • Att erbjuda ekonomiskt fördelaktiga lösningar för medlemmarnas administrationsbehov.
 • Att årligen vara en part som tar fram och föreslår kandidater till utmärkelser och stipendier.

 


§ 3. Föreningens organisation

Föreningen utövar sin verksamhet genom följande organ:

 

 • Föreningsstämma.
 • Föreningsstyrelse.
 • VD.
 • Medlemsmöte.

 

§ 4. Medlemskap

Medlemskap ska vara öppet för ideella föreningar (registrerade hos Skatteverket) inom Höörs kommun med huvudverksamhet inom idrott, friluftsliv eller kultur.

Ansökan om medlemskap sker skriftligen till föreningens styrelse. Denna avgör om medlemskap ska beviljas eller ej. Tvist angående rätt till medlemskap avgörs av styrelsen.

Medlem kan inneha en andel och anslutningsavgiften är 2.000 kr. Anslutningsavgift inbetalas på föreningens konto.

 

§ 5. Utträde och uteslutning

Medlems anhållan om utträde ur föreningen ska göras skriftligen till styrelsen som beslutar i ärendet. Medlemskap upphör vid utgången av det räkenskapsår varunder utträdet begärs och beviljas av föreningens styrelse. 

Medlem som bryter mot föreningens stadgar, handlar illojalt eller på annat sätt uppträder i strid med föreningens intressen kan av föreningens styrelse uteslutas ur föreningen. 
Den som ej låter sig nöja med styrelsens beslut om uteslutning äger rätt att hänskjuta ärendet till nästa föreningsstämma för avgörande. Beslut om uteslutning ska meddelas medlem skriftligen. 
Avgången eller utesluten medlem äger ej rätt att återfå medlemsavgift eller andra beslutade erlagda avgifter

 


§ 6. Föreningsstämma, kallelse och andra meddelanden

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie stämma ska hållas årligen före februari månads utgång. Föreningens verksamhetsår är den 1 januari till den 31 december.
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelsen till föreningsstämma ska innehålla uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor före stämma och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra före­nings­stämma. 

Extra föreningsstämma hålls då styrelsen så anser det nödvändigt, då en tiondel av med­lemmarna, eller då revisorerna, genom skriftlig framställan begär inkallande av sådan stämma. Extra föreningsstämma kan behandla endast den fråga som föranlett dess samman-kallande.

Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom brev, fax eller e-post till samtliga medlemmar. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom brev. 

Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett, varefter stämman väljer ordförande att leda föreningsstämmans förhandlingar. Över förhandlingarna ska föras protokoll, vilket justeras av stämmans ordförande jämte dess sekreterare samt två av stämman utsedda justerare, tillika rösträknare. 

 

§ 7. Ärende vid föreningsstämma

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas: 

 

 • Val av ordförande vid stämman.
 • Ordförandens anmälan om sekreterare för stämmans protokoll.
 • Val av två justerare tillika rösträknare vid stämman.
 • Fråga om stämman är stadgeenligt sammankallad.
 • Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse.
 • Framläggande av styrelsens förvaltningsberättelse jämte balansräkning, resultaträkning och revisionsberättelse.
 • Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
 • Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt fastställd resultaträkning.
 • Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
 • Förslag till verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.
 • Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 • Val av revisorer och suppleanter.
 • Val av valberedning.
 • Beslut om arvoden till styrelsen.
 • I övrigt behandlas ärenden som upptagits i kallelsen till föreningsstämman. 
 • Medlem som önskar få särskild fråga behandlad ska senast tre veckor före stämmans öppnande till föreningsstämman skriftligen ha framställt sitt ärende. Styrelsen ska därefter skriftligen yttra sig över medlemmens ärende och, där så är möjligt, lämna förslag till beslut för stämmans ställningstagande. 

Dagordning, förvaltningsberättelse, verksamhets- och revisionsberättelse, budgetförslag,  styrelsens förslag till beslut och inkomna motioner med styrelsens kommentarer ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före stämmodagen. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

 


§ 8. Beslutsordning

Beslut i föreningsstämman fattas genom enkel majoritet med öppen omröstning. Vid personval ska dock sluten omröstning tillämpas. Vid lika röstetal avgörs personalval genom lottning och övriga frågor genom att ordföranden har utslagsröst.
Rösträtt har medlem och medlems rösträtt kan utövas genom ombud. Ombud ska vara utrustad med skriftlig fullmakt och får ej företräda mer än en medlem.

 


§ 9. 
Föreningsstyrelsens ansvarsområde

Föreningsstyrelsen, som är föreningens högsta beslutande organ när föreningsstämman inte är samlad, ska leda föreningens verksamhet och förvalta föreningens medel i överensstäm­mel­se med stadgarna. 
Föreningsstyrelsen är ansvarig inför föreningsstämman för sin verksamhet och för förvaltning av föreningens medel.
Styrelsen eller av styrelsen utsedd person ska årligen avhålla minst sex medlemsmöten.

 


§ 10. Föreningsstyrelsens sammansättning

Föreningsstyrelsen består av lägst tre och högst fem ledamöter. Dessa väljs normalt på två år. Halva styrelsen, högst 3 ledamöter, väljs udda år, övriga jämna år. Föreningsstämman väljer ordförande (1 år) och styrelsen utser övriga uppdrag sig emellan, vice ordförande, sekreterare och kassör.
Plats som blir ledig under en styrelses verksamhetsperiod tillsätts av styrelsen; normalt tillsätts en av suppleanterna. Suppleanter tjänstgör i den ordning de blivit invalda.
Suppleanter väljs till ett antal av lägst tre och högst fem styrelsesuppleanter.Styrelse­supp­leanter väljs för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma. 
Föreningsstyrelsen ska sammanträda när ordföranden så bestämmer eller när minst hälften av styrelsens ledamöter så önskar. 

 


§ 11. Räkenskaper och förvaltningsberättelse

Föreningens verksamhetsår är kalenderår.
Föreningsstyrelsen ansvarar för bokföring och medelsförvaltning och ska tillse att räken­skaper och förvaltningsberättelse är tillgängliga för revisorerna senast den 31 januari.

Föreningsstämman ska årligen välja en eller två revisorer med högst två revisorssuppleanter fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

 


§ 12. Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen, eller av den eller de som styrelsen därtill utser. 

 


§ 13. Valberedning

Föreningen ska ha en valberedning, bestående av tre medlemmar, valda på förenings­stämman. Valberedningen, varav en sammankallande, väljs varje år för det kommande årsmötet. 
Valberedningen ska förbereda och föreslå personer till de val som föreningsstämman ska företaga enligt § 7 punkterna 11-13.

 


§ 14. Ändring av stadgarna

Beslut om ändring av dessa stadgar ska fattas av två på varandra följande förenings­stämmor varav den ena ska vara ordinarie. Vid den stämma som sist hålls, ska beslutet ha biträtts av minst två tredjedelar (2/3) av de röstande. 

 


§ 15. Vinstfördelning

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan föreskriven avsättning till reservfond har skett enligt föreningsstämmans beslut, föras i ny räkning, fonderas eller reinvesteras i anläggningar till gagn för medlemmarna.

 


§ 16. Upplösning.

Beslut om upplösning av föreningen ska, för att gälla fattas av två på varandra följande föreningsstämmor, varav den ena ska vara ordinarie. Vid den stämma som sist hålls ska beslutet biträdas av minst två tredjedelar (2/3) av de röstande. Vid upplösning ska vinst återbetalas till medlemmar efter andelstal.